Miljödiplomering

Junehem AB är ett bostadsbolag som tar miljöarbetet på stort allvar. Vi är ett av de första kommunala bolag som miljödiplomerades år 2000 enligt Jönköping kommuns krav, sedan dess har bolaget varje år erhållit ny diplomering. Vi vill vara med och påverka och bidra i vår verksamhet till det som övergripande kallas hållbar utveckling. Det är med andra ord viktigt för oss att våra hyresgäster kan bo och leva miljövänligt.

Miljöpolicy

Junehem AB skall i all sin verksamhet medverka till att miljöarbetet bedrivs aktivt och med sikte på framtiden. Vår verksamhet ska styras av optimal hushållning med råvaror och energi. Arbetet ska bedrivas med hänsyn till natur- och kulturvärden samt kretslopps-tänkande.

För att uppnå detta ska;

• miljöarbetet redovisas i en miljöplan

• all personal och styrelse utbildas och motiveras att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt

• miljökrav ställs på våra entreprenörer och leverantörer

• bostäder med god inomhusmiljö erbjudas våra hyresgäster

• vi öppet informera och redovisa resultaten av vårt miljöarbete

• vi förbinder oss att följa gällande lagkrav som gäller bolagets verksamhet.

 

.

 

Miljöarbetet

Junehem AB miljöarbete sker utifrån en miljöplan med konkreta mål och åtgärder. Arbetet följs upp och utvärderas regelbundet och planen revideras som en del av den årliga revisionen för miljödiplomering.

Följande är exempel på mål och åtgärder som vi arbetar med på kortare och längre sikt;

• Uppföljning av energi- och vatten-förbrukning på fastighetsnivå

• Energioptimering av fastigheter

• Radonmätning i fastigheterna

• Installation av miljöanpassade vitvaror

• Säkerställa väl fungerande ventilation i bolagets fastigheter

• Installation av fjärrvärme i fler fastigheter och konvertering till luftvärmepumpar för vissa fastigheter

• Fortsatt arbete med övergång till miljöanpassade kontorsmaskiner och arbetssätt som innebär reducering av pappersanvändning

• Relevant miljöutbildning vid behov för anställda och styrelse